تجهيزات حفاري ژئوتکنيک


 1- یک دستگاه حفاري B-53 ساخت شركت موبيل دريل آمريكا نصب شده  بر كاميون آمیکوM-11 با کليه تجهيزات لازم جهت حفاري در سنگ و خاك .(مشاهده)
2- یک دستگاه حفاری B-53 ساخت شرکت موبیل دریل آمریکا نصب شده  بر چهار چرخ با کليه تجهيزات لازم جهت حفاري در سنگ و خاك . (مشاهده)
3- یک دستگاه حفاري B-34 ساخت شركت موبيل دريل آمريكا نصب شده  بر كاميون کاویان با كلية تجهيزات لازم (مشاهده)
4- یک دستگاه حفاری اسکی CKV300 (مشاهده)
5- یک دستگاه حفاری اسکی dh300 (مشاهده)
6- کیسینگ با سایزهای 147 , 127, 116, 108, 93, 76 میلیمتر به مقدار کافی
7- راد سایز 50 بمیزان 300 متر
8- کربارل سینگل با سایزهای 127, 112, 93 با طول 1.5 و 3 متری
9- کربارل دوبل با سایزهای 76 ,86 , 101 با طول 1.5 و 3 متری