تجهيزات ژئوفيزيک

دستگاه لرزه نگاری ABEM Terraloc Pro
دستگاه ژئوالکتریک Megger DET4TD2