تجهيزات آزمايشگاهي


1-    دستگاه برش مستقيم با باکس بزرگ 30*30 و 20*20سانتيمتري دیجیتال (مشاهده)
2-    دستگاه برش مستقيم با باکس کوچک 10*10 و 6*6 سانتيمتري دیجیتال (مشاهده)
3-    دستگاه سه محوری (مشاهده)
4-    دستگاه تک محوري (مشاهده)
5-    دستگاه تحکيم (مشاهده)
6-    سري کامل الک (مشاهده)
7-    وسائل آزمایش هیدرومتری (مشاهده)
8-    دستگاه پنترومتر(مشاهده)    
9-    وسايل انجام آزمايش CBR آزمایشگاهی (مشاهده)
10-    دستگاه تعيين ارزش ماسه ای(SE) (مشاهده)
11-    دستگاه کاساگرانده (مشاهده)
12-    وسايل تراکم (مشاهده)
13-    دستگاه بلین(تعیین نرمی سیمان) (مشاهده)
14-    آون (مشاهده)
15-    ترازوی سه میله ای 20کیلوئی
16-    ترازوی دیجیتال بادقت 0.01-1 گرم
17-    دماسنج دیجیتالی