تجهيزات جوش

1- آلتراسونيک(UT) 

 • Krautkramer Branson USD 10
 • Krautkramer US35 XX
 • Starman DIO 562
 • 3D UT- Phasor XS  Krautkramer-  GE
 • Test Block V1,V2
 • دستگاه ضخامت سنج ورق و رنگ

2- رادیوگرافی(RT)

 • Gamamat TI
 • Gamamat TSI-S-1
 • لوازم جانبی و ایمنی و تفسیر فیلم

3- ذرات مغناطیس(MT)

 • Western AC (٣ دستگاه)
 • Western DC (٣ دستگاه)
 • MT Test Block(Krautkramer)

4- مایعات نافذ(PT) 

 • مواد مصرفی مورد نیاز
 • Comparator Test Block

5- بازرسی چشمی جوش  (VT)

 • Welding Gauge
 • Inspection Torches & Mirrors

6- تجهیزات بازرسی رنک و پوشش