پايدار سازي گود


--تجاری اداری باران-دیپلمات-1394-1393-تهران
--مجتمع مسکونی فروغ کامرانیه-شخص حقیقی-1394-1393-تهران
--ساختمان مسکونی-شخص حقیقی-1392-تهران سعادت آباد
--پارکینگ طبقاتی فرودگاه مهر آباد-شرکت آذر سیماب-1391-تهران
--ساختمان مسکونی-شخص حقیقی-1391-تهران-اقدسیه
--مجتمع مسکونی دهکده المپیک-شرکت تعاونی مسکن کارکنان -1391-تهران
--ساختمان مسکونی-شخص حقیقی-1390-فشم