مقاوم سازي سازه


-آزمایش تست میکروپایل-شرکت بهسنج بتن پارس-1391-محمود آباد
-آزمایشات سه محوری پروژه سد بهمنشیر-شرکت ژیان-1391-عسلویه
-ارائه تحکیم بستر-شرکت پرشین بنا-1390-بهشهر
-ارائه تحکیم بستر-شرکت امیر ابوذر الوند-1390-بندر امام خمینی
-آزمایش تست میکروپایل-شرکت ژیان-1390-خرمشهر
-مطالعات مقاوم سازي بانك تجارت شعبه ميدان امام خميني تهران-بانك تجارت-1388-تهران
-مطالعات مقاوم سازي بانك تجارت مركزي اصفهان-بانك تجارت-1388-اصفهان
-مطالعات مقاوم سازي مجتمع تجاري دنياي نور-مجتمع تجاري دنياي نور-1388-تهران
-مقـاوم سازی پـل سـواره رو تـهران جاده آبعلی - بابائی-شهرداری تهران-1387-تهران
-مقـاوم سازی پـل سـواره رو تـهران جاده بعثت - افسریه-شهرداری تهران-1387-تهران
-مقـاوم سازی پـل سـواره رو تـهران جاده بعثت – فدائیان اسلام-شهرداری تهران-1387-تهران
-مقـاوم سازی پـل سـواره رو تـهران جاده صنیع خانی-شهرداری تهران-1387-تهران
-مقـاوم سازی پـل سـواره رو تـهران جاده حقانی-شهرداری تهران-1387-تهران
-آزمایشات خدمات جنبی مقاوم سازی مدارس تهران و حومه-اداره کل نوسازی مدارس استان تهران-1387-تهران و حومه
-مطالعات ژئوتکنیک چهار دستگاه پل راه آهن آذربایجان غربی-وزارت راه و ترابری راه آهن جمهوری اسلامی ایران-1387-تهران
-ساختمان بانک سامان شعبه پاسداران-اداره ساختمان بانک سامان-1387-تهران
-مقاوم سازی 25 باب مدرسه در استان مازندران-مهندسین مشاور پی خاک سنگ-1386-مازندران
-مقاوم سازی 10 باب مدرسه در استان بوشهر-مهندسین مشاور کوبان کاوش جنوب-1386-بوشهر
-مقاوم سازی 36 باب مدرسه در استان اصفهان-مهندسین مشاور پی خاک سنگ-1386-بوشهر
-مقاوم سازی مدرسه 10کلاس عسلویه-مهندسین مشاور کوبان کاوش جنوب-1385-بوشهر