آزمايشات بتن آسفالت و مقاومت مصالح


انتخاب اجزاء بتن وطرح آن جهت رسیدن به مخلوطی که دارای خصوصیات مشخصی باشد، هنگامی کامل است که نتیجه آزمایشها نیزاین خواص را تایید نماید. روش اساسی برای تعیین سازگاری بتن واجزاء تشکیل دهنده  آن با مشخصات مورد نظر ، انجام آزمایش می باشد. برای مطالعه بتن ابتدا لازم است مواد تشکیل دهنده مورد آزمایش قرار گیرندو سپس به بررسی خواص بتن تازه و در نهایت بتن سخت شده پرداخته شود.
به طور کلی این آزمایشات شامل موارد زیر است:
• آزمایشات سیمان
• آزمایشات سنگدانه
• آزمایشات بتن تازه
• آزمایشات بتن سخت شده
آزمایشات سیمان
1-  تعیین جرم حجمی سیمان  ASTM C188-89
2-  تعیین غلظت نرمال سیمان هیدرولیکی  ASTM C187-86
3- تعیین زمان گیرش سیمان توسط سوزن ویکات  ASTM C191-82
4- تعیین مقاومت کششی ملات سیمان ASTM C190-85
5-  تعیین مقاومت خمشی ملات سیمان ASTM C348-86 (مشاهده)
6- تعیین مقاومت فشاری ملات سیمان ASTM C109-90 (جک ملات شکن)
7- تعیین نرمی سیمان با دستگاه  Blain         ASTM C204-89 (مشاهده)
آزمایشات سنگدانه
1- دانه بندی مصالح با الک ASTM C136-84a
2- تعیین وزن مخصوص و فضای خالی مصالح سنگی ASTM C29
3- تعیین درصد رطوبت کلی سنگدانه ASTM C566-89
4- تعیین مقاومت ساییدگی مصالح سنگی با دستگاه لس آنجلس ASTM C131-89
5- تعیین چگالی آب مصالح درشت دانه ASTM C128-88
آزمایشات بتن تازه
1- تعیین اسلامپ ASTM C143-90
2- تعیین مقدار سیمان مخلوط بتن تازه ASTM C1078-87
3- تعیین مقدار آب بتن تازه ASTM C1079-87 (مشاهده)
4- تعیین مقدار هوای مخلوط بتن تازه به روش فشاری ASTM C231-89a (مشاهده)
آزمایشات بتن سخت شده
1- تعیین مقاومت کششی به روش دو نیم شدن نمونه های استوانه ای ASTM C496-90
2- تعیین مقاومت فشاری نمونه های استوانه ای بتن ASTM C39-86
3- تعیین مقاومت خمشی بتن ASTM C293-79
و...

آزمایشات آسفالت :
1- تعییت درصد قیر در آسفالت با دستگاه گریز از مرکز و حلال بنزین ASTM D 2172 (مشاهده)
2- تعیین مقدار فیلر رد شده ASTM D 2172
3- سری آزمایشات مارشال برروی سه نمونه مخلوط آسفالت گرم
و...