خط مشی کیفیت

آزمایشگاه‌‌ ماهر خاک به عنوان یکی از مراجع انجام آزمون‌های فیزیکی مرتبط با مقاومت بر اساس استانداردهای ملی، با هدف افزایش سطح کمّی و کیفی خدمات آزمایشگاهی و افزایش رضايتمندی مشتريان، نسبت به استقرار استاندارد بین المللی ISO/IEC 17025اقدام نموده و مدیریت ارشد این آزمایشگاه با تعهد نسبت به اعمال رویه حرفه‌ای و ارائه خدمات با کیفیت ومطلوب به مشتریان ، موارد زير را سرلوحه فعالیتهای آزمایشگاه قرار داده است:
احترام به مراجعین و توجه به خواسته ها و نیازهای آنان در چارچوب الزامات قانونی و مقررات ملی وفني آزمايشگاه
افزایش و حفظ دائمی کیفیت ارائه  خدمات و بهبود مستمر عملکرد آزمايشگاه جهت ارتقای رضایت مراجعین
استفاده از افراد دارای صلاحیت در آزمايشگاه به منظور اطمينان از انجام صحیح و دقیق آزمونها و تلاش جهت ارتقاء سطح مهارت وتجربه و شایستگی آنها
افزايش مشاركت كاركنان بادر نظر گرفتن پیشنهادات وانتقادات سازنده آنان واستفاده از بارش افكار نيروهاي انسانی
توسعه دامنه خدمات آزمایشگاه از نظر نوع و تعداد آزمونها
دریافت بازخورد مشتریان وتحلیل نظرات آنان در راستای افزایش رضایتمندی مشتریان
از این رو مدیر ارشد آزمایشگاه بعنوان هدایت کننده و راهبر سازمان خود را نسبت به فراهم کردن منابع و امكانات لازم  برای تحقق اهداف و برآورده‌سازي الزامات اين استانداردها متعهد دانسته و با دریافت گزارشات دوره ای از نماینده مدیریت وبا اتخاذ تصمیمات مبتنی بر تحلیل داده ها،مسئول برقراری سیستم مدیریت کیفیت می باشند وهمچنین کارکنان ملزم به آشنایی و به کارگیری مستندات سیستم های مدیریت کیفیت در فرایندهای آزمایشگاه بودهو ایشان را درجهت دستیابی به اهداف مورد نظر در حد مطلوب یاری رسانند .